Publication:

Preporod - 2021-05-01

Data:

Muhammed Ali es-Sabuni (januar 1930 – mart 2021)

Sjećanje

JUSUF RAMIć

Muhammed Ali es-Sabuni, izuzetan naučnik iz oblasti tefsira, tumačenja Kur’ana rođen je u Halepu, Sirija. Nakon ratnih razaranja Sirije uspio je da izbjegne na teritoriju Turske. Tu je radio kao profesor tefsira organizirajući halka sistem u jednoj od džamija u Ada Pazaru u Turskoj. Među njegovim učenicima bio je i Ahmedin Hurić, brat našeg asistenta na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na Katedri za filologiju Kur’ana. Muhammed Ali es-Sabuni je bio pripadnik hanefijskog pravnog sistema. Osnovno i srednje obrazovanje priveo je kraju u Halepu. Nakon toga upisao je Šerijtsko-pravni fakultet na Al-Azharu kao stipendista ministarstva vakufa Sirije. Diplomirao je 1952. godine, a zatim je upisao i postdiplomski studij koji je okončao 1954. godine. Nakon završenih studija vratio se u Siriju gdje je radio kao profesor u srednjim školama da bi 1962. godine bio vizit profesor u Saudijskoj Arabiji gdje je na dužnosti profesora na Šeriaatskom fakultetu u Mekki proveo skoro trideset godina. U isto vrijeme bio je i savjetnik Rabite za islamska pitanja i u tom svojstvu proveo je nekoliko godina. U Mekki je držao i javna predavanja, posebno u sezoni hadža kao i javna predavanja u Džeddi iz oblasti tefsira u kojima je protumačio i objasnio skoro jednu trećinu Kur’ana u trajanju od osam godina. Ta predavanja su snimljena na kaseti. Nešto oko šest stotina nastupa imao je i na televiziji Saudijske Arabije. Djela i prijevodi na druge jezike Muhammed Ali es-Sabuni je napisao preko trideset djela. Mahom su to djela iz oblasti tefsira i hadisa Allahovog Poslanika. Među tefsirskim djelima najvažnija su skraćena izdanja tefsira Taberija i Ibn Kesira, štampana u više tomova velikog formata u Bejrutu. Objašnjavajući u čemu se sastoji to skraćivanje Muhammed Ali es-Sabuni kaže: „Hazevtu-l-esanide-l-mutavele ve iktesartu ala zikri ravi-l-hadisi mine-s-sahabeti“. Dakle, Muhammed Ali es-Sabuni je skratio lanac prenosilaca hadisa i sveo ga samo na ashaba, a onda je to djelo štampao pod naslovom Muhtesaru-t-tefsiri Ibn Kesir, koje je doživjelo više od sedam izdanja. Razloga za ovo skraćivanje ima više, a jedan od njih je što se u lancu prenosilaca nalaze ljudi koji su skloni zaboravu, koji su nesigurni i koji su fabrikovali hadise. Neka od ovih djela prevedena su na francuski, engleski i turski jezik. Izbor tekstova iz tefsira prema djelu Safvetu-t-tefsiri Jedno od najvažnijih djela Muhameda Alija es-Sabunija jeste njegov prečišćeni tefsir objavljen pod gornjim naslovom. Djelo je objavljeno u tri velika toma u Kairu i doživjelo je više izdanja. Nastalo je u Mekki u vremenskom periodu od pet godina. Kod nas ovo djelo nije prevedeno, ali jeste napravljen izbor tekstova iz ovog djela za potrebe učenika trećeg i četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Izbor tekstova uradio je Zijad Ljevaković, bivši direktor Medrese. Taj izbor bio je u upotrebi dugo vremena u ovoj školi. Izbor je tiskan na 400 stranica 1992. godine, a sastoji se iz 95 tematskih cjelina. U svakoj tematskoj cjelini es-Sabuni donosi određen broj ajeta, zatim tumači te ajete i sagledava ih iz ugla kur’anskog jezika, povoda objave i klasične arapske stilistike. O tome Zijad Ljevaković, priređivač izbora, kaže da je ovakav pristup potreban onima koji se žele baviti tefsirom Kur’ana, prvenstveno studentima, zatim onima koji se zapošljavaju potrebno je da ovladaju određenim metodama i kriterijima pristupa Kur’anu. Ovo je tematski pristup Kur’anu. Uzete su teme iz cijelog Kur’ana. Pored stjecanja znanja iz ove oblasti savladavaju se i tematske cjeline višestruko potrebne onome ko se želi baviti Kur’anom i islamom. Ovakvi tekstovi su lahko prilagodljivi promjenama ili dopunama kao i eventualnim izmjenama ako se u praksi pokaže potreba za tim. Tefsir i klasična arapska stilistika Ono što je mene posebno privuklo su cjeline iz oblasti arapske klasične stilistike u kojima se očituje ograničavanje – kasr: Ijjake na’budu ve ijjake neste’inu (Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo). Sujuti u Itkanu navodi četrnaest takvih ograničenja dok se u stilistici obrađuju samo četiri načina. U predmetnom ajetu radi se o četvrtom načinu ograničavanja stavljanjem naprijed onoga što bi prema gramatičkim pravilima trebalo da bude na drugom mjestu (Tekstovi, str. 21). Naši prevodioci nisu to uvažavali pa su u prijevodu naglašavali ono što nije naglašeno u originalu (Tebe obožavamo i pomoć tražimo od Tebe). Bezbroj je takvih primjera u Kur’anu i bezbroj pogrešno prevedenih ajeta u našim prijevodima Kur’ana. Da navedemo još neke primjere: Ve džae redžulun min aksa-l-medineti... (I dođe jedan čovjek...) (El-Kasas, 20). Ibn Haldun u Mukaddimi kaže da se ovaj ajet više zanima za dolazak nego za osobu, dok su naši prevodioci u svojim prijevodima postupili suprotno i naglasili ono što nije naglašeno u Kur’anu, jer je po njima neodređeni subjekat bio u fokusu, a ne njegov trčeći dolazak. Efe sihrun haza ma entum la tubsirun (Pa da li je čarolija ovo ili vi ne vidite?!). I ovdje su naši prevodioci naglasili ono što nije naglašeno u ajetu pa su i ovaj ajet pogrešno preveli: Pa da li je ovo čarolija ili vi ne vidite?! Velike grešeke su napravljene i kada je riječ o prijedloškim konstrukcijama ‘alejke ve ilejke: Na Tebe se oslanjamo...Tebi se obraćamo, a ne: Oslanjamo se na Tebe...Obraćamo se Tebi itd. O svemu ovome vrlo meritorno je govorio Muhammed Ali es-Sabuni. On je uvijek naglašavao ono što je naglašeno u Kur’anu. U tome leži i veliki značaj ovoga izbora, rađenog za učenike trećeg i četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.