Publication:

Preporod - 2021-06-01

Data:

PUPAVAC (AL-HUDHUD – ُد ْده ُه ْل )ا

Kolumna

PIŠE: ENES KARIĆ

Zagonetni spomen al-hudhuda ُد( ُه ْد ُه ,)الْ koji je u najvećem broju komentara Kurʼāna protumačen tako da označava pticu pupavca, oslovljava se samo jednom u Kurʼānu (Mravi/an-Naml, 27:20). Al-Iṣfahānī nema nikakve dvojbe da se riječju al-hudhud u Kurʼānu ukazuje na “poznatu pticu“: معروف طائر الهدهد و “A al-hudhud jeste poznata ptica“. Na istom mjestu al-Iṣfahānī dodaje da su hadāhidu i hudāhidu dva arapska oblika množine od riječi hudhud. Zajedno sa al-Iṣfahānījem i mnogi drugi komentatori Kurʼāna potvrđuju da al-hudhud u Kurʼānu označava pticu pupavca koja je bila ʼvojnikʼ Sulaymāna, a.s., Božijeg poslanika koji je, opet prema Kurʼānu (Mravi/an-Naml, 27:17), imao moćne vojske sastavljene od “džina, ljudi i ptica“(ǧunūduhū mina l-ǧinni wa l-insi wa ṭ-ṭayri). ِر ْي الطَّ َو ِس ِلن ا َو ِّن ِج الْ َن م ُه ُد ُو ُجن ... Jezikoslovac Ḫalīl al-Ğurr, u svome “Rječniku savremenog arapskog jezika“(al-Muʻğamu l-ʻarabī alḥadīṯ), sugerira da se riječ hudhud izvodi iz arapske riječi hadhadah ٌة( َد َه ْد َه ) što znači gukanje ili gakanje. Ptica pupavac poznata je, između ostalog, i po svome gukanju (ṣawtu l-hudhudi ِد– ُه ْد ُه الْ ُت ْو َص ). Ḫalīl al-Ğurr dodaje da arapska riječ al-hudhudiyyāt označava “ptice iz roda pupavaca koje nisu selice i koje imaju tanke, nježne kljunove.“ ِير ِق َنا َم ِتالْ َقا ِي َّرق ِمال ِث َوا َج َنالْ ِم ٍر ْي ُةطَ ِيلَ ُت:فَص ِديَّا ُه ْد ُه الْ “Al-Hudhudiyyāt: vrsta ptica stajačica (koje se ne sele), imaju tanke, nježne kljunove“. Upravo ovaj dio Kurʼāna (27:16; 27:20-21. itd) osnažuje mišljenje onih komentatora koji tvrde da al-hudhud na ovom mjestu označava pticu pupavca, jer – prema izričitom spomenu Kurʼāna – upravo treći ešalon (ili rod) vojske moćnoga kralja i Božijeg poslanika Sulaymāna, a.s., sačinjavale su ptice (aṭ-ṭayr). Uostalom, u sūri Mravi/an-Naml (27:16), navode se Sulaymānove riječi da “im je dato da razumiju govor ptica“(ullimnā manṭiqa ṭ-ṭayri – ِر ْي الطَّ َق ِط ْن َم َنا ْم ُعلِّ ), to jest, taj dar dat je Dāwūdu, a. s., i Sulaymānu, a.s., ili pak njima i još nekim njihovim bliskim ljudima. Krenemo li dalje u razjašnjavanje šta al-hudhud doista jeste, dio Kurʼāna u sūri Mravi/an-Naml (27:20-44), svojim tekstom i kontekstom, govori o moćnome kralju Sulaymānu (Solomonu), ujedno i Božijem poslaniku, koji se spremao, sa svojim vojskama od džina, ljudi i ptica (tj. životinja) itd., krenuti u zauzimanje kraljevstva Sabe i pokoravanje njezine vladarice kojoj komentari Kurʼāna daju ime Belkisa (bilqīsu - ُس ِي ِبلْق ). Sulaymān zauzima to kraljevstvo, a samo kraljičino prijestolje, kao i ona sama sa svojom svitom, dolaze u grad (Jerusalem?) iz kojeg Sulaymān vlada. U Kurʼānu je to jedno zanimljivo mjesto koje u Bibliji ima neke korisne naspramne i samo donekle podudarne dionice (usp. npr. Prva knjiga o kraljevima /dio 10/: Posjet kraljice od Sabe) koje nude priliku za usporedbu motiva i narativnih informacija dvije svete knjige. Dok kralj i Božiji poslanik Sulaymān, a.s., vrši pripreme za osvajanje kraljevstva kraljice od Sabe, javlja se, tu negdje, posve neočekivano, ptica pupavac koja, prema slovu Kurʼāna, ima svoju ulogu da, iako životinja, učini nešto u tim zamršenim odnosima među ljudima. Vratimo li se sūri 27:20., čitamo sljedeće: َن ِي َغائِب الْ َن ِم َن كَا ْم أَ َد ُه ْد ُه الْ َى أَر الَ َي لِ َما َل َقا فَ َر ْي الطَّ َد َّق َف تَ َو ٍن ِي ُمب ٍن ُسلْطَا ِب ِي ّن َي َيأْتِ لَ ْو أَ ُه َّن َح ْذبَ َلَ ْو أَ ًدا ِي َشد َذابًا َع ُه َّن ِّذبَ َع َلُ َك ِجئْتُ َو ِه ِب ْط ِح تُ ْم لَ َما ِب ُت َحطْ أَ َل َقا فَ ٍد ِي بَع َر ْي َغ َث َك َم فَ ٍن ِي ٍإيَق َب ِبن ٍإ َب َس ْن ِم “I on [Sulejmān] izvrši smotru ptica i upita: ʼZašto li ja ne vidim pupavca (al-hudhuda)? Da nije međʼ odsutnima? Doista ću ga žestokom kaznom kazniti, ili ću ga [možda] i zaklati, ili će mi, pak, jasan dokaz donijeti!ʼ I ne potraja mnogo pa on [pupavac] dođe i reče: ʼSaznao sam ono što ti [o vladare Sulejmāne] ne znaš! Donosim Ti iz [kraljevstva] Sabe istinitu vijest!ʼ“ U tekstu Kurʼāna koji slijedi (27:23-26) pupavac (al-hudhud) objašnjava šta je na ʼsvome izviđačkom putovanjuʼ vidio u kraljevstvu Sabi (neki komentari Kurʼāna kažu da je kraljevstvo Ḥimyar bilo u Jemenu, ili blizu njega). Pupavac ʼkao vojnikʼ (koji je u stanju prevaliti velike razdaljine iznad pustinja) podnosi izvještaj kralju Sulaymānu, tvrdi da kraljevstvom od Sabe vlada žena, ona ima veličanstveno prijestolje, ali – nažalost – njezin narod

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.