Publication:

Preporod - 2021-06-01

Data:

MRAVINJAK kao institucija

Pogledi

ASIM JELOVAC

Primjer mrava je primjer planskog, organiziranog, sistematskog i institucionalnog djelovanja i mravlja kuća je navedena kao primjer sigurnosti i zaštite čak i od takve sile kao što je bila vojska Sulejmana a.s. Poznato je da se u prirodi nalaze primjeri na osnovu kojih se dolazi do najnaprednijih tehnoloških otkrića. Jedan od najboljih primjera za to su mravi i njihova sposobnost orijentacije. Naime, dugo je naučnike mučilo pitanje kako se mravi snalaze u prirodi, kako uvijek iznova bez problema nađu put do svoga mravinjaka, dok se nije otkrilo da mravi koriste takozvani “nebeski kompas” – kombinaciju polarizirane svjetlosti, položaja Sunca i brojanja vlastitih koraka – što im omogućava da se savršeno orijentišu. To je dovelo i do pronalaska savremenih navigacijskih sredstava poput GPS-a. Ispitivanje sposobnosti orijentacije pustinjskog mrava je dovelo do razvoja antbota – šestokrakog mini-robota koji osim imena (antmrav) posjeduje i mravlju sposobnost orijentacije i kretanja. Koliko je ta zagonetka, sposobnosti orijentacije mrava, po sebi interesantna, to pitanje nam u svome mevludskom spjevu „Prva Objava“, donosi i Rešad Kadić u stihu, zapitanost samoga poslanika Muhameda, a.s., u trenucima njegove osame na brdu Hira: Pitao je mrava, kako pute zna I pauka crnog, kako zna da tka Svijet mrava - pouka ljudima No, nije samo sposobnost orijentacije zanimljivost u mravljem svijetu. Mravi žive u organiziranoj skupini, hijerarhijski struktuiranoj poput vojske, gdje se tačno znaju zadaci i dužnosti svakog pojedinca, kao i njegov položaj u mravinjaku. Božije nadahnuće, prirodni instinkt za preživljavanje u različitim okolnostima i odbrana od vanjskog neprijatelja su razlozi koji su mrave učinili discipliniranim i radišnim. Činjenica da se i jedno kur`ansko poglavlje naziva Mravi (En-Neml) je učinila da muslimani posebno cijene ove zanimljive insekte. Vjerujući muslimani imaju čvrsto ubjeđenje, da je sve u Kur`anu spomenuto s posebnim razlogom, te vjernici imaju obavezu da nastoje dokučiti tu Božansku intenciju. Iako kur`ansko kazivanje o Sulejmanu, a.s., sadrži više zanimljivih detaljno opisanih događaja, a mravi se navode u dva ajeta, ipak ovo poglavlje nosi naziv Mravi. U kur`anskoj suri Mravi, navodi se kazivanje o Sulejmanu, a.s., i njegovom neposrednom susretu sa mravljim svijetom. Sulejman, a.s., kao što je poznato, imao je od Boga darovanu sposobnost razumijevanja jezika i govora svih životinja, pa tako i mrava. Naime, kada je Sulejman, a.s., bio na pohodu sa svojom ogromnom vojnom silom, naišao je na “mravlju dolinu”. Spazivši toliku masu koja im se približava i vidjevši da je njeno kretanje direktna opasnost za njihov svijet, mravi su se organizirali i spremali da prežive pohod Sulejmanove vojske kroz njihovo područje. “I kada stigoše do mravlje doline, jedna mravica reče: `O mravi, ulazite u nastambe svoje, da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete!’ I on se nasmija glasno riječima njezinim i reče: Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me milošću Tvojom među dobre robove svoje” (En-Neml 18-19). Jedna od osnovnih karakteristika kur`anskog teksta je višeznačnost, koja nam omogućava da, shodno vremenu i prostoru, pa i potrebama, svaki put iznova iščitavamo različite pouke i poruke. Jedna od temeljnih, iskazanih u ovome kratkom susretu Sulejmana, a.s., i mrava, jeste svakako odnos jakog i nejakog te uputstvo, kako se nejaki u kriznim i teškim vremenima može spasiti i zaštititi. Da bi taj cilj bio uspješno ostvaren potrebno je ispunjavanje određenih uslova, od kojih su osnovni disciplina, sistem, jedinstvo, priprema, plan i ono što je možda presudno, a u sebi sublimira navedene osobine –poštivanje i slijeđenje autoriteta. Poziv autoriteta “O mravi ulazite u nastambe svoje” je naredba i proglas koji se ima, radi općeg interesa, bespogovorno izvršiti. Nema mjesta panici, samostalnim odlukama i nezavisnim akcijama. Ne reaguje se emocionalno i histerično, nego razumski i razborito. Radi se o sudbini svih, autoritet je preuzeo odgovornost i brigu o zajednici i on se kao takav poštuje i njegove odluke se slijede. Muslimani često poraz na Uhudu, iz vremena poslanika Muhameda, a.s., navode kao podsjetnik i rezultat ponašanja suprotnog od poslušnosti, discipline, reda, i sl. Druga važna napomena iz ovoga kazivanja jeste spominjanje “stanova” ili “nastambi” odnosno mravinjaka u koje se mravi trebaju povući da bi se sačuvali i zaštitili. Šta u stvari predstavljaju mravinjaci i mravlje nastambe? Mravinjaci ili mravlje nastambe su simbol institucija koje jedine garantuju opstanak i preživljavanje mrava u slučaju opasnosti i napada. Mravi u njima, inače, uspijevaju preživjeti i zimu. Povlače se duboko u svoje mravinjake (institucije) i “zamrznu se” tokom zime, te na taj način uspiju dočekati proljeće. Odnosno, i u slučaju prirodnih katastrofa i potreba, treba da reaguje institucija i sistem. Snaga zajedništva Mravlji način opstanka i zaštite može biti idealan primjer malom narodu Bošnjaka, čiji jedini garant opstanka među velikim i snažnim – s kojima se nisu u stanju takmičiti i boriti – izgrađivanje i jačanje svoje institucije i sistema uz djelovanje institucionalno. Poput mrava. Svojom dosuđenom geografskom pozicijom, Bosna i njeni stanovnici su kroz povijest uvijek bili na putevima raznih vojski i osvjača. Cijena je često bila pogubna. Doda li se tome i posebnost u vjerovanju Bošnjaka, razlozi zabrinutosti za budućnost postaju razumljiviji. U nacionalnom, pa i vjerskom, pozicioniranju su primijetne stalne podjele i nesistemsko, odnosno neinstitucionalno djelovanje kod mnogih Bošnjaka. Sve što je suprotno mravljim osobinama, o kojima Kur`an govori, umnogome podsjeća na samostalno djelovanje uhudskih strijelaca, koji nisu svjesni, da su strijele koje odapinju prema svojim institucijama ustvari bumeranzi. A ti bumeranzi se ne vraćaju samo njima nego čitavoj zajednici muslimana. Zanimljivo je da Kur`an govori i o naslabijoj kući, koja kao takva ne pruža nikakvu zaštitu, i pri prvoj opasnosti biva uništena kao i njeni ukućani, i to opet kroz primjer insekta, pauka. U istoimenoj suri „Pauk“u četrdeset prvom ajetu se navodi:“Primjer onih koji uzimaju mimo Allaha zaštitnike, je kao primjer pauka koji isplete kuću. A uistinu najslabija kuća je kuća paukova“. Za razliku od mrava koji žive i djeluju kao kolektiv, džemat, uvezani u jedinstvenu zajednicu, pauk je primjer samostalnog i nedruštvenog bića, koji na prvom mjestu uvijek ima samo svoj lični interes. Primjer mrava je primjer planskog, organiziranog, sistematskog i institucionalnog djelovanja i mravlja kuća je navedena kao primjer sigurnosti i zaštite čak i od takve sile kao što je bila vojska Sulejmana, a.s., Dok je primjer paukove kuće, primjer najslabijeg, nezaštićenog, samostalnog i neinstitucionalnog, prividnog skloništa, obične paučine. Ovaj kur`anski pauk je ustvari svaki onaj individualac koji se izdvaja iz Zajednice i džemata, koji se odvaja od institucije i gradi svoju ličnu kuću, na uštrb zajedništva i sistema. Takvi individualci imaju privid, da su oni sami po sebi institucija i snaga, bivaju pometeni i uništeni pri najmanjim društvenim promjenama i poremećajima. Oni nisu u stanju ni sebi da pomognu, a nekamoli čitavoj zajednici i društvu, a na što se često pozivaju. Da bi bili istinski kur`anski “mravi” koji su svjesni, te poštuju svoje autoritete i sistem, rade i grade svoje institucije – koje će štititi njih i njihovo potomstvo od nestajanja – svakako je neophodno usvojiti osobine koje krase mrave. A možemo ta mala bića posmatrati i kao učitelje koje nam je Bog dragi poslao, da nas poduče kako i na koji način da brinemo o sebi. Na početku smo spomenuli kako neki drugi narodi proučavaju mrave i prirodu i od njih uče i uzimaju ono najbolje, da bi unaprijedili živote svojih zajednica na Zemlji. Na nama je da, kao sljedbenici Kur`ana koji nam je Uputa i za vjerovanje i za djelovanje, iščitavamo kur`anske znakove i lekcije koje nam pomažu da postignemo spas na ahiretu. Ali prije ahireta, neophodno je postići spas na dunjaluku.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.