Publication:

Preporod - 2021-06-01

Data:

NA PITANJA ODGOVARA:

6

Pitanja se mogu postavljati i dostavljati na sljedeće adrese: e-mail: enesljevakovic@yahoo.com Fakultet islamskih nauka, Ćemerlina 54, 71 000 Sarajevo ili redakciji Preporoda Pitanje: Šezdeset godina mi je i želio bih početi klanjati. Koji je minimum učenja da bi namaz bio valjan? Da li bi to učenje bilo primljeno na bosanskom jeziku? Odgovor:Namaz je specifičan obred, u njemu je sve regulisano propisma i tu se treba držati propisanog. Muhammed a.s. je rekao: “Klanjajte onako kako mene vidite da klanjam!” (El-Buhari) Ova zapovijed obuhvata kako postupke tako i riječi koje se izgovaraju u namazu, tj. učenje Kur’ana, zikrove, dove i salavate. Učenje Kur’ana (kiraet) je sastavni dio namaza (namaski rukn) bez kojega on nije ispravan. Prijevod Kur’ana nije isto što i Kur’an pa se izgovaranjem prijevoda ajeta ne bi izvršio namaski rukn - kiraet. Prema tome, uslov je da učenje bude na arapskom jeziku. Međutim, ako osoba trenutno nije u stanju da namaz u cijelosti obavi na arapskom jeziku, on će biti ispravan ako bi se na arapskom jeziku proučio samo nužni dio, potreban za ispravnost namaza, a to je Fatiha i jedna kraća sura ili ajet. U takvoj situaciji dove i zikr se mogu učiti na maternjem jeziku. (Više v.: A. Tuhmaz, Hanefijski fikh 1/256.) Ovo ne treba da bude stalna praksa, nego samo prelazni period dok ne naučite sure, zikrove i dove na arapskom jeziku. S obzirom da se nalazite u godinama kada je moć memorisanja teksta oslabljena možete privremeno, dok ne savladate način klanjanja namaza i ono što se uči tokom namaza, koristiti papir na kojem ćete napisati tekst koji izgovarate. Šta se uči na kojem rekatu i dijelu namaza, možete naći u našim ilmihalima. Pitanje: Da li se može početi s napaštanjem propuštenih dana iz ramazana i postom šest dana mjeseca ševvala već drugi dan Ramazanskog bajrama ili treba sačekati, pa postiti poslije trećeg dana Ramazanskog bajrama? Odgovor: Nema smetnje da se posti drugi dan Ramazanskog bajrama. Po fikhskim propisima hanefijskog mezheba strogo je pokuđeno (mekruh tahrimi) postiti prve dane Ramazanskog i Kurban-bajrama, kao i u dane „tešrika“to jest drugog, trećeg i četvrtog dan Kurban-bajarama. Buharija i Muslim bilježe da je Allahov Poslanik, a.s., zabranio post na dva bajrama. Muslim, također, bilježi da je Poslanik, a.s., rekao: „Dani tešrika (drugi, treći i četvrti dan Kurban bajrama) su dani jedenja i pijenja.“(Više v.: A. Tuhmaz, Hanefijski fikh 1/494.) Pitanje: Da li pri žrtvovanju govečeta mogu učestvovati dvije, četiri i šest osoba ili treba biti neparan broj učesnika? Odgovor: U žrtvovanju jednog velikog kurbana (goveče) može učestvovati od 1-7 učesnika. Broj učesnika ne može biti veći od sedam, a minimalan broj nije limitiran. Bolje je da bude neparan broj učesnika, ali je kurban ispravan i ako bude paran broj. Nema nikakve zapreke za to. Napominjemo da svi učesnici moraju namjeravati žrtvovanje kurbana. Pitanje: Da li mogu kupovati robu na sniženju u inostranstvu, a da je prodajem po redovnoj cijeni u Bosni i Hercegovini? Postoji li ograničenje po pitanju zarade/marže? Odgovor: Nema smetnje da kupujete robu na sniženju i da je prodajte po većoj cijeni koju vi odredite, ukoliko pri tome nema neki vid varanja, kao što je prikrivanje roka isticanja valjanosti proizvoda prepakivanjem u drugu ambalažu i tome slično. Visina marže nije precizirana, jer se cijene u osnovi slobodno formiraju i to je stvar tržišta i trenutnih uslova ili pravila koja regulišu tu oblast. U posebnim uslovima, ukoliko postoji potreba, država može da interveniše i odredi visinu marže. Pitanje: Jedan trgovački lanac u Bosni i Hercegovini izdaje kartice bez naknade, ili se plaća samo trošak izrade kartice nešto oko 5 KM, da bi prilikom kupovine vlasnik kartice dobio popust na robu u iznosu od 4-5%. Znači taj trgovački lanac izdaje kartice, nije treće lice. Da li je dozvoljeno korištenje takvih potrošačkih kartica u trgovinama? Odgovor: Nema zapreke da se koriste spomenute trgovačke kartice kojima pojedine kompanije stimulišu i nagrađuju kupovinu kod njih. Ipak, uzimajući u obzir da se takvim karticama podstiče nelojalna konkurencija, da se stimuliše konzumerizam i ovisnost o kupovini, bolje je ne podlijegati pritisku tih „danajskih“darova u vidu raznih potrošačkih kartica i sl. Pitanje: Da li osoba ima grijeh ako se vakciniše preko reda za neku bolest (u ovom slučaju koronavirus), a neka starija osoba koja je na spisku za vakcinaciju preseli od te bolesti prije nego dođe na red? Odgovor: Ukoliko je nadležno tijelo odredilo prioritete kod vakcinisanja potrebno je da se tih prioriteta i redoslijeda svi pridržavaju korisnici i medicinsko osoblje koje vrši vakcinaciju. Kršenje, sa bilo čije strane, uspostavljenog redoslijeda nije dozvoljeno i nosi određeni vid grijeha. Težinu grijeha zna samo Allah.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.