Knjiga o visočkim vakufima: Bogatstvo arhiva i doprinos pravnoj nauci

HAMZA KURTANOVIć

2023-05-15T07:00:00.0000000Z

2023-05-15T07:00:00.0000000Z

Islamska Zajednica

https://preporod.pressreader.com/article/282153590632689

Mozaik

Knjiga Vakufi u Visokom: nacionalizacija i povrat (1945– 2021) predstavlja dorađen magistarski rad, koji je s naslovom Nacionalizacija i povrat vakufske imovine u Visokom u periodu 1945– 2021. odbranjen na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu 7. jula 2022. godine. Navedena knjiga, koju potpisuje mr. Mustafa Berhamović, studiozno je istraživanje koje svoju snagu argumentacije crpi iz izvora na kojima se najvećim dijelom temelji, a to je (neobrađena) arhivska građa Medžlisa IZ Visoko. Izdavači su Vakufska direkcija i Medžlis Visoko. Visoko kao lokalitet gdje se nalazio i još uvijek nalazi veliki broj vakufa, period od uspostave komunističke vladavine u Jugoslaviji 1945. godine, do danas kao težak i za istraživanje zanimljiv period, te tema vakufa temelji su istraživanja na kojima počiva ova knjiga. Istraživanje i rezultati odgovaraju i izazovima kojima je potrebno posvetiti pažnju, vrijeme i trud radi osvjetljavanja važnog dijela kulturne i pravne historije Bosne i naroda u njoj. Knjiga sadrži 344 stranice. Osnovni tekst popraćen je tabelama i različitim prilozima (faksimili dokumenata, mapa, katastarskim česticama starog i novog premjera, kursnom listom jugoslovenskog dinara u odnosu na njemačku marku i američki dolar od 1. 1. 1952 do 1997. i sl.). Posebno treba izdvojiti mapu Katastarskog plana K.O. Visoko i K.O. Ozrakovići užeg jezgra grada Visokog s obilježenim nacionaliziranim parcelama i katastarskim česticama novog premjera koju je mr. Berhamović izradio za potrebe magistarskog rada. Čitalac u knjizi može prepoznati tragove predanog rada koji nije počinjao i završavao samo u arhivskim depoima, već se često manifestovao i u izlascima na teren gdje se istraživač suočavao sa stvarnim administrativnim poteškoćama. U kontekstu konsultacije i korištenja arhivske građe, mr. Berhamović je koristio veliki broj dokumenata iz sljedećih arhiva: Arhiv Medžlisa Islamske zajednice Visoko, Arhiv Zemljišnoknjižnog ureda Visoko, Arhiv Službe za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Visoko, Arhiv Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Historijski arhiv Sarajevo, Arhiv Gazi Husrev-begove biblioteke, Arhiv Vakufske direkcije, Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine te Arhiv Bosne i Hercegovine. Važna su pitanja kojima se autor bavio u svome radu i na koja je nastojao dati argumentovan i temeljit odgovor. Raspon pitanja i odgovora počinje od inicijalnog pitanja stanja visočkih vakufa na kraju Drugog svjetskog rata, pitanja sadašnjih korisnika nacionalizirane vakufske imovine, pa sve do pitanja u vezi sa zakonskim ograničenjima za restituciju nekadašnje vakufske imovine. Pregleda radi, ovaj rad sadrži uvod, poglavlje o nacionalizaciji vakufskih objekata, nacionalizaciji neizgrađenog vakufskog zemljišta, denacionalizaciji i restituciji te preporuke i zaključke. Cilj ovog istraživačkog rada jeste na površinu iznijeti nove informacije i jasnije interpretacije dotadašnjih saznanja. Doprinos ukupnim saznanjima koji jedan rad sa sobom nosi ekvivalentan je njegovoj vrijednosti. Ova knjiga je, nadamo se, tek početni impuls i motivacija za druge istraživače da svoj trud i energiju usmjere ka sređivanju nesređenih lokalnih arhiva i istraživanju i prezentiranju važnih podataka do kojih je mnogim ljudima teško doći. Dodatna valorizacija ove knjige, kao dijela zbirnog studija o vakufima, bit će prepoznata ako se izradi kvalitetna sintetička studija o vakufima u Bosni i Hercegovini nakon 1945. godine. Saradnja samostalnih istraživača, institucija Islamske zajednice i državnih institucija ovjekovječena je i ovom knjigom, a sve poteškoće koje su se na tom putu javile samo bi trebale biti podstrek za njihovo prevazilaženje radi općeg kolektivnog dobra. Možemo preporučiti ovu knjigu istraživačima pravnih i imovinskih odnosa u BiH u spomenutom periodu, zaljubljenicima u lokalnu historiju, pravnicima, historičarima i svima kojima je cilj otkrivanje istine i činjenica.

bs-ba